NOSP - Plein, Amerscamp en Hoogstraat te Werkendam, gemeente Altena. NB195901282

Bekendmaking voor overig in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Altena
  2. NOSP – Plein, Amerscamp en Hoogstraat te Werkendam, gemeente Altena. NB195901282

overig Amerscamp Werkendam Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Werkendam

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, vaststellen van ernst en spoed van de bodemverontreiniging EN het instemmen met het saneringsplan op de locatie Plein, Amerscamp en Hoogstraat te Werkendam, gemeente Altena, NB195901282. Hoste Milieutechniek B.V. te Hazerswoude-Dorp heeft op 17 november 2023 bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant een melding ingediend ingevolge van artikel 28, lid 1 Wbb, voor het vaststellen van ernst en spoed van de bodemverontreiniging en het instemmen met het saneringsplan op de locatie Plein, Amerscamp en Hoogstraat te Werkendam, gemeente Altena, NB195901282. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure. In de beschikking besluit Gedeputeerde Staten: 1. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in grond zoals bedoeld in artikel 29 Wet bodembescherming. 2. De sanering van de verontreiniging is niet spoedeisend zoals bedoeld in artikel 37 Wet bodembescherming. 3. Met het saneringsplan wordt, overeenkomstig artikel 39 Wetbodembescherming, ingestemd. Binnen vier jaar na inwerkingtreding van deze beschikking moet met de sanering worden begonnen. 4. Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing. 5. Voorschriften zijn aan de sanering verbonden. Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd. De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 27 december 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en bij de gemeente Altena. Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, het secretariaat van de hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: 1.naam en adres van de indiener; 2.de dagtekening; 3.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 4.de gronden van het bezwaar. Dit besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen. Deze kunt u richten aan: Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Aan deze procedure is het kenmerk Z2023- 00002979 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden in de onderwerpregel. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan info@omwb.nl. 21-12-2023, Tilburg.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.