PROVINCIAAL BLADKennisgeving ontwerpbeschikking op grond van de Ontgrondingenwet, van “ROB Land van Heusden en Altena C.V te Altena”.

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 1-3-2024

  1. Bekendmakingen Altena
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving ontwerpbeschikking op grond van de Ontgrondingenwet, van “ROB Land van Heusden en Altena C.V te Altena”.

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van ROB Land van Heusden en Altena C.V. een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het ontgrondingsproject ” Subregionaal bedrijventerrein Giessen (SRBT)”, in de gemeente Altena, kadastraal bekend gemeente Woudrichem sectie I, nummers 1036, 1088, 1815, 2068, 2069, 2168, 2169, 2195, 2272, 2273, 2274, 2797, 2871 en 2886.De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij voornemens zijn de aangevraagde ontgrondingsvergunning te verlenen.Wat houdt het project in?De aanvraag heeft betrekking op de uitbreiding van het industrieterrein en met name de realisatie van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) die langs de noord, oost- en zuidzijde van het terrein wordt aangelegd. De watergang aan de westzijde van het perceel wordt verbreed en het perceel wordt ingericht met struweelhagen en bomen. De oppervlakte van de ontgronding bedraagt 3,3 ha. In totaal zal 39.923 m3 ten behoeve van de waterberging met een maximale ontgrondingsdiepte van 1,34 meter worden ontgraven. Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?Vanaf het moment van de ter inzagelegging zijn het ontwerpbesluit en de aanvraag metbijbehorende stukken gedurende 6 weken via officiëlebekendmakingen.nl in te zien.Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 inEindhoven. U kunt daar telefonisch een afspraak voor maken via 088 369 03 69.Hoe kunnen zienswijzen worden ingediend?Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Dat kan vanaf 29 februari 2024 tot en met 11 april 2024. U kunt de zienswijze richten aan:Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantPostbus 80355601 KA EindhovenTelefoon 040-369 0369Degene die een schriftelijke zienswijze inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevensniet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet dan schriftelijk en tegelijkertijd met dezienswijzen bij ons worden ingediend. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaatbinnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoemoet binnen drie weken na begindatum van de ter inzagelegging bij de OmgevingsdienstZuidoost-Brabant worden ingediendBelanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegende definitieve beschikking.Aan deze procedure is het kenmerk Z-2023-013326 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentiedit kenmerk te vermelden.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.