VERKEERSBESLUIT AANWIJZEN PARKEERGELEGENHEID VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN HERREBEUGEL TER HOOGTE VAN SPIERINGEN 96 TE WIJK EN AALBURG

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 1-3-2024

  1. Bekendmakingen Altena
  2. VERKEERSBESLUIT AANWIJZEN PARKEERGELEGENHEID VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN HERREBEUGEL TER HOOGTE VAN SPIERINGEN 96 TE WIJK EN AALBURG

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Nummer: VB2024-02 Zaaknummer: 2023-038887 Onderwerp: Instellen parkeergelegenheid uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen Locatie: Wijk en Aalburg| Herrebeugel, ter hoogte van Spieringen 96 Type besluit: Permanent     Burgemeester en wethouders van Altena,   Gelet op Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer, vastgelegd in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020.   Artikel 15, eerste lid, moet een verkeersbesluit worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW), genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, als de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.     Grondslag Overeenkomstig artikel 2 lid 1 van de WVW 1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: •het verzekeren van de veiligheid op de weg; •het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; •het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik; •het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer.      Motivering Elektrisch rijden is in opkomst en in het klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is afgesproken dat er vanaf 2030 alleen maar elektrische auto’s mogen worden verkocht. Daarmee zal het aandeel elektrische auto’s en daarmee ook de behoefte aan laadpalen de komende jaren alleen maar toenemen. De ontwikkeling en realisatie van laadinfrastructuur mag hierbij geen belemmering vormen voor de groei van het aantal elektrische auto’s.   Wie niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein zal gebruik moeten maken van een parkeerplaats met laadvoorziening in de openbare ruimte. Het is namelijk niet toegestaan om laadkabels over openbaar terrein zoals de weg of trottoir naar een elektrische auto te leggen. Ook kabelgoottegels zijn daarbij niet toegestaan.   Meer informatie daarover leest u in het Besluit nadere regels plaatsing elektrische laadpalen op openbare plaatsen Altena 2024.   Bij de keuze van de locatie van de laadpaal is zoveel als mogelijk aangesloten bij het gemeentelijke beleid voor het plaatsen van laadpalen. Hierbij is er gekozen om het laadpunt te plaatsen op een verzamellocatie (klein parkeerterrein), een neutrale plaats (niet bij iemand voor het voorraam van de woning), een zichtlocatie (goed zichtbaar op de route) en vormt de locatie van de laadpaal geen belemmering voor straatmeubilair of doorgang voor voetgangers.   Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de laadmogelijkheid door iedereen met een elektrisch voertuig kan worden benut, in plaats van door slechts één bewoner c.q. gebruiker. Om de bruikbaarheid van de laadpaal te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om de bijbehorende parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit is mogelijk door plaatsing van het bord E8c, conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), voorzien van een onderbord OB20 met opschrift “alleen voor opladen elektrische voertuigen”.   Belangenafweging De locatie van het oplaadpunt sluit goed aan bij het klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) alsmede bij de wensen van de gemeente m.b.t. elektrische oplaadpunten voor wat betreft het gebruik en zichtbaarheid.   De gemeente werkt mee aan de aanvraag omdat dit bijdraagt aan het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik (overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de WVW 1994) en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoel in de Wet Milieubeheer (overeenkomstig artikel 2, lid 2, sub d, van de WVW 1994).   Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke en/of onveilige verkeerssituatie zou ontstaan.     Overwegende Overwegende dat: •elektrische auto’s bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en vermindering van geluidsoverlast; •het college van de gemeente Altena daarom het gebruik van elektrische auto’s wil stimuleren; •het college van de gemeente Altena in dit kader de oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte voor elektrische auto’s wil verbeteren door het plaatsen van oplaadpalen onder (privaatrechtelijke) voorwaarden toe te staan; •het uitgangspunt voor de realisatie van de oplaadinfrastructuur is dat de oplaadpunten een openbare functie hebben en daarmee vrij toegankelijk dienen te zijn voor inwoners, bedrijven en bezoekers van Altena; •het op grond van artikel 2:10 lid 1 van de APV Altena verboden is een openbare plaats of een gedeelte daarvan anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan zonder voorafgaande vergunning; •het ter voorkoming van onnodige besluitvormingsprocedures over triviale objecten in het verleden, op basis van artikel 2:10 lid 4 APV Altena, voorwerpen voor het opladen van elektrische auto’s van de vergunningplicht zijn uitgezonderd; •er een overeenkomst is afgesloten met de uitvoeringsorganisatie (Orange Charging) voor plaatsing en instandhouding van een elektrische laadpaal; •er bij Orange Charging een aanvraag is ontvangen voor de plaatsing van een elektrische laadpaal; •de aanvraag getoetst wordt aan de hand van de criteria die zijn vastgelegd onder artikel 2 van het Besluit nadere regels plaatsing elektrische laadpalen op openbare plaatsen Altena 2024; •de aanvrager(s) wonende in de Spieringen 63 geen ruimte heeft op eigen terrein; •het voor het gebruik van elektrische voertuigen noodzakelijk is dat ze tijdig opgeladen kunnen worden; •het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerplaats voor de tijd die nodig is voor het opladen van een elektrische auto; •voor het gebruik van de laadvoorziening deze op maximaal 300 meter van de woning van de aanvrager mag liggen; •om optimaal gebruik te kunnen maken van de laadvoorziening het noodzakelijk is dat de parkeerplaatsen (2) ter plaatse van het laadpunt vrij blijven van voertuigen die niet aan het opladen zijn; •de laadplaatsen niet op kenteken wordt toegewezen; •de raad in artikel 2:10 lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020 aan ons college heeft overgelaten onder het stellen van nadere regels (artikel 2:10 lid 5) categorieën van voorwerpen aan te wijzen waarop het verbod onder artikel 2:10 lid 1 niet van toepassing is.     Mede gelet op Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.   Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt door op de in artikel 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, namelijk door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.   Besluiten Op grond van voorgaande overwegingen besluiten wij: •tot het instellen van twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s op de Herrebeugel, ter hoogte van Spieringen 96, middels: •het plaatsen van het bord E8c, conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en onderbord conform model OB504 V.N.V.F. (neer wijzende pijlen); •te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn; •de verkeersmaatregelen vast te hebben gelegd op de bijbehorende bijlage met bijlagenummer VB2024-02van dit besluit; •de specifieke locaties te hebben voorzien van een locatiekenmerk.     Aldus besloten te Almkerk, 22 februari 2024   Namens burgemeester en wethouders van Altena,   ing. R.H.J. van Malten Teammanager Ruimtelijk Beheer     Rechtsbescherming Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en gaat in na de dag van bekendmaking van dit besluit.   Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: a). naam en adres van de indiener; b). de dagtekening; c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; d). de gronden van het bezwaar; e). een handtekening van de indiener; f). indien u bezwaar maakt namens een instelling: een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).   Als u over een DigiD beschikt kun u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via https://loket.gemeentealtena.nl. Op het moment dat u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Breda verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor moet sprake zijn van onverwijlde spoed. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. U kunt u verzoek indienen bij de Rechtbank.   Adres Voorzieningenrechter Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant Postbus 90006 4800 PA BREDA   Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Altena: www.gemeentealtena.nl of van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: www.rechtspraak.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.