VERKEERSBESLUIT INSTELLEN BREEDTE- EN LENGTEBEPERKING POMPSTRAAT EN SMIDSTRAAT TE UITWIJK

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 9-2-2024

  1. Bekendmakingen Altena
  2. VERKEERSBESLUIT INSTELLEN BREEDTE- EN LENGTEBEPERKING POMPSTRAAT EN SMIDSTRAAT TE UITWIJK

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Nummer: VB2023-84 Zaaknummer: 2023-037647 Onderwerp: Instellen breedte-en lengtebeperking Locatie: Uitwijk| Pompstraat en (deel van de) Smidtstraat Type besluit: Permanent   Burgemeester en wethouders van Altena,   Gelet op Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer, vastgelegd in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020.   Artikel 15, eerste lid, moet een verkeersbesluit worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW), genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, als de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.   Grondslag Overeenkomstig artikel 2 lid 1 van de WVW 1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg; b. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; c. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.   Overwegende Overwegende dat: •de Pompstraat en Smidstraat in eigendom en beheer zijn van de gemeente Altena en zij daarmee bevoegd is om verkeersbesluiten te nemen; •de Pompstraat en Smidstraat erftoegangswegen betreffen waarbij een maximumsnelheid van 30 km/u geldt; •de bochten aan de westkant van de Pompstraat en in de zuidelijke helft van de Smidstraat zeer smal zijn; •in de huidige situatie vrachtwagens, welke langer dan 9 meter en breder dan 2,55 meter zijn, zich regelmatig vastrijden in de bochten van de genoemde straten; •hierdoor eveneens schade wordt toegebracht aan het wegdek wat in verband met kabels en leidingen een zwakke fundering bezit; •het hierdoor wenselijk is om voertuigen te weren welke langer zijn dan 9 meter en breder zijn dan 2,55 meter; •het daarom wenselijk is een geslotenverklaring in te stellen voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen met inbegrip van lading welke langer zijn dan 9 meter; •het ook wenselijk is om een geslotenverklaring in te stellen voor voertuigen met inbegrip van lading welke breder zijn dan 2,55 meter; •Het besluit nadrukkenlijk niet van toepassing is op landbouwverkeer; •Aan de westkant van de Pompstraat en in de zuidelijke helft van de Smidstraat geslotenverklaringen worden ingesteld; •met het instellen van de geslotenverklaringen de doorstroming en bereikbaarheid van de Pompstraat en de Smidstraat gewaarborgd blijven.   Mede gelet op Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.   Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt door op de in artikel 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, namelijk door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.   Besluiten Op grond van voorgaande overwegingen besluiten wij: •tot het instellen van een geslotenverklaring ‘lengtebeperking’ aan de westkant van de Pompstraat en in de zuidelijke helft van de Smidstraat, middels: •het plaatsen van de borden C17 met opschrift ‘9 m’ van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).  •tot het instellen van een geslotenverklaring ‘breedtebeperking’ aan de westkant van de Pompstraat en in de zuidelijke helft van de Smidstraat, middels: •het plaatsen van de borden C18 met opschrift ‘2,55 m’ van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).  •tot het instellen van een vooraankondiging van de geslotenverklaring ‘lengtebeperking’ in de Heulstraat ter hoogte van huisnummer 1, middels: •het plaatsen van de borden C17 met opschrift ‘9 m’ met onderbord OB401 met opschrift ‘350 m’ van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).  •tot het instellen van een vooraankondiging van de geslotenverklaring ‘breedtebeperking’ in de Heulstraat ter hoogte van huisnummer 1, middels: •het plaatsen van de borden C18 met opschrift ‘2,55 m’ met onderbord OB401 met opschrift ‘350 m’ van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).   •tot het instellen van een vooraankondiging van de geslotenverklaring ‘lengtebeperking in de Heulstraat ter hoogte van de kruising met de Giessensesteeg, middels: •het plaatsen van bord C17 met opschrift ‘9m’ met onderbord OB401 met opschrift ‘750 m’ van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).   •tot het instellen van een vooraankondiging van de geslotenverklaring ‘breedtebeperking’ in de Heulstraat ter hoogte van huisnummer 1, middels: •het plaatsen van bord C18 met opschrift ‘2,55 m’ met onderbord OB401 met opschrift ‘750 m’ van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).  •conform de bij dit besluit behorende situatieschets met bijlagenummer VB2023-84; •dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.