VERKEERSBESLUIT OPHEFFEN INDIVIDUELE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS (IGP) LANDPOORTSTRAAT TE WOUDRICHEM

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 24-2-2024

  1. Bekendmakingen Altena
  2. VERKEERSBESLUIT OPHEFFEN INDIVIDUELE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS (IGP) LANDPOORTSTRAAT TE WOUDRICHEM

verkeersbesluit Landpoortstraat Woudrichem Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Woudrichem

Nummer: VB2024-08 Zaaknummer: 2024-002472 Onderwerp: Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats (IGP) Locatie: Woudrichem | Landpoortstraat 13 Type besluit: Permanent Burgemeester en wethouders van Altena,   Gelet op Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer, vastgelegd in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020.   Artikel 15, eerste lid, moet een verkeersbesluit worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW), genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, als de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.   Grondslag Overeenkomstig artikel 2 lid 1 van de WVW 1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: a.het verzekeren van de veiligheid op de weg; b.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; c.het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.   Overwegende Overwegende dat: •de Landpoortstraat ter hoogte van huisnummer 13 te Woudrichem in eigendom en beheer is van de gemeente Altena en zij daarmee bevoegd is om verkeersbesluiten te nemen; •de gemeente een verzoek heeft ontvangen voor het inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de eerder genoemde locatie van dit besluit; •de gemeente daarop heeft besloten een openbare parkeerplaats aan de Landpoortstraat ter hoogte van huisnummer 13 in te richten als een individuele gehandicaptenparkeerplaats; •de noodzaak voor het reserveren van deze parkeerplaats is vervallen; •daarom de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt opgeheven.   Mede gelet op Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.   Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt door op de in artikel 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, namelijk door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.   Besluiten Op grond van voorgaande overwegingen besluiten wij: •tot het opheffen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats (IGP) op kenteken aan de Landpoortstraat ter hoogte van huisnummer 13 te Woudrichem, middels: •het verwijderen van het verkeersbord E6, conform model van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), inclusief onderbord conform model OB309 (met kenteken van het voertuig van aanvrager), conform de bij dit besluit behorende situatieschets met bijlagenummer VB2024-08.   •dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.