VERKEERSBESLUIT AANWIJZEN 4 ALGEMENE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN (AGP’S) SPORTLAAN, ALMKERK

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 9-2-2024

  1. Bekendmakingen Altena
  2. VERKEERSBESLUIT AANWIJZEN 4 ALGEMENE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN (AGP’S) SPORTLAAN, ALMKERK

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Nummer: VB2023-85 Zaaknummer: 2023-037739 Onderwerp: Aanwijzen 4 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Locatie: Almkerk| 4286 ES | Sportlaan 1-3 Type besluit: Permanent   Burgemeester en wethouders van Altena,   Gelet op Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer, vastgelegd in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020.   Artikel 15, eerste lid, moet een verkeersbesluit worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW), genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, als de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.   Grondslag Overeenkomstig artikel 2 lid 1 van de WVW 1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg; b. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; c. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.   Overwegende Overwegende dat: •de Sportlaan te Almkerk in eigendom en beheer is van de gemeente Altena en zij daarmee bevoegd is om verkeersbesluiten te nemen; •aan de Sportlaan ter hoogte van nummers 1-3 een sportterrein gelegen is met een voetbal- en korfbal vereniging; •er op het parkeerterrein van deze sportclubs geen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig zijn; •in het parkeerbeleid van de gemeente staat dat er bij voorzieningen per vijftig parkeerplaatsen één algemene gehandicapten parkeerplaats aanwezig moet zijn; •het tevens wenselijk is om voor sportvoorzieningen de toegankelijkheid voor mindervaliden te waarborgen en daarvoor voldoende algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in te richten; •het daarom gewenst is om bij beide ingangen van de sportverenigingen ter hoogte van nummers 1-3 twee parkeerplaatsen aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats; •er daarmee in totaal vier algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het parkeerterrein worden gerealiseerd; •hiermee de bereikbaarheid van de sportverenigingen voor mindervaliden wordt gewaarborgd; •het realiseren van de algemene gehandicapten parkeerplaatsen niet tot nauwelijks gevolgen hebben voor de parkeerdruk in de nabije omgeving.   Mede gelet op Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.   Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt door op de in artikel 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, namelijk door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.   Besluiten Op grond van voorgaande overwegingen besluiten wij: •tot het instellen van vier algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het parkeerterrein van de voetbal- en korfbalvereniging aan de Sportlaan ter hoogte van nummers 1-3, middels: •het plaatsen van borden E06 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van de bijbehorende belijning. •conform de bij dit besluit behorende situatieschets met bijlagenummer VB2023-85; •dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.